КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ОДСЕК БЛАЦЕ

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Академија пословних струковних студија Београд у прву годину студија школске 2019/2020. године уписаће укупно 560 студената на следећим студијским програмима основних студија:
Студијски програми Буџет Самофинансирајући Укупно
Основне студије:
Рачунарство и информатика 30 30 60
Финансије и рачуноводство 50 70 120
Порези и царина 70 80 150
Пословна економија 20 70 90
Туризам 20 20 40
Високошколске јединице ван седишта установе:
Јагодина 5 45 50
Димитровград 5 45 50
 УКУПНО: 200 360 560
У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање и имају положен пријемни испит.
Пријемни испит се полаже избором два од понуђених предмета.
Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија, на студијским програмима: Финансије и рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија и Туризам полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 6 (шест) понуђених:

 1. математика,
 2. статистика,
 3. информатика,
 4. социологија,
 5. економија,
 6. економика предузећа.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија, на студијским програмима Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 4 (четири) понуђена:

 1. математика,
 2. статистика,
 3. информатика,
 4. социологија.
Пријемни испит обухвата по 20 питања из предмета: Социологија, Економија (Основи економије), Статистика, Економика предузећа (Пословна економија), и по 10 питања из предмета Математика и Информатика. Тачан одговор за свако питање вреднован је за првих четири предмета по 1,5 бод, а за друга два предмета за сваки тачан одговор по 3 бода.

УПИСНИ РОКОВИ

Први уписни рок траје од 24.06.2019. до 10.07.2019. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата од 24.06.2019. до 28.06.2019. године, од 08 до 16 часова, на шалтерима студентске службе Одсека Блаце односно високошколских јединица Јагодина и Димитровград
 2. Пријемни испит полаже се 01.07.2019.године у 11:00 часова.
 3. ПРИВЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 02.07.2019.године од 11:00 часова;
 4. ПРИГОВОРИ НА ПРИВЕМЕНУ РАНГ ЛИСТУ подносе се председнику Академије у року од 24 часа, најасније до 03.07.2019.године до 11:00 часова;
 5. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 05.07.2019.године у 11:00 часова;
 6. Коначна ранг листа биће објаљена на огласној табли и на сајту Академије – Одсек Блаце – www.vpskp.edu.rs.
 7. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Одсека Блаце, и то од 08.07.2019. до 10.07.2019. године.

Све додатне информације на сајту Академије – Одсек Блаце или на телефон 027/371-377.

Уколико се у првом уписном року не упише одобрени број студената, Академија ће организовати и ДРУГИ УПИСНИ РОК.

Кандидат приликом пријаве подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА и ЛИЧНУ КАРТУ, а уз пријавни лист подносе фотокопију следећих докумената:

 1. Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 2. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Накнаду за полагање пријемног испитау износу од 5.000 динара кандидати уплаћују на жиро-рачун Академије број 840-2105666-61, сврха дознаке: Накнада за полагање пријемоног испита.
Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у прву годину основних студија подносе:
 1. Оригинална документа,
 2. Два обрасца ШВ – 20,
 3. Индекс,
 4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,
 5. Доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се купује у скриптарници Одсека Блаце.

Износ школарине за самофинансирајуће студенте је 65.000,00 динара са могућношћу плаћања у десет месечних рата. Студенти домаћи држављани могу уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у прву годину студија или у десет месечних рата.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Академија пословних струковних студија Београд у прву годину студија школске 2019/2020. године уписаће укупно 70 студената на следећим студијским програмима специјалистичких студија:
Студијски програми Самофинансирајући Укупно
Примењене информационе технологије 20 20
Корпоративно управљање 25 25
Јавне финансије 25 25
 УКУПНО: 70 70
На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који су претходно завршили основне струковне студије које имају 180 ЕСПБ бодова.
Износ школарине је 100.000,00 динара уз могућност плаћања у 10 месечних рата.

УПИСНИ РОКОВИ

Први уписни рок траје од 01.07.2019. до 10.07.2019. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата од 01.07.2019. до 05.07.2019. године, од 08 до 16 часова;
 2. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Одсека Блаце, и то од 08.07.2019. до 10.07.2019. године

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНУ ДИПЛОМУ односно УВЕРЕЊЕ О ДИПЛОМИРАЊУ и ЛИЧНУ КАРТУ , а уз пријаву достављају КОПИЈУ ДИПЛОМЕ односно КОПИЈУ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 1. Оригиналну диплому о завршеним основном струковним студијама, односно уверење о дипломирању
 2. Два обрасца ШВ – 20,
 3. Индекс,
 4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,
 5. Доказ о уплати прве рате школарине на жиро рачун Одсека Блаце број 840-2105666-61.

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Уколико се у првом уписном року не упише одобрени број студената, Школа ће организовати и ДРУГИ УПИСНИ РОК.

Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се купује у скриптарници Одсека Блаце.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.